Gokoku Dojo

Address:Chuo-ku, Fukuoka, Ropponmatsu 1-1-5, behind the NHK building, or search Google Maps for “Shoheijuku Gokoku Dojo”.

GokokuTuesdayThursdaySaturday
17:00 – 18:00(Children)  
18:30 – 19:30Suganuma Shihan
Dojo Cho
 Yamada (6)
19:00 – 20:00 Shimamura (4)